Úřední deska


25. 5. 2017 15:29

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2

vyhlašuje výběrové řízení na místo

psycholog

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Psycholog získává dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.

   

Náplň práce:

·         koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole,

·         pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků),

·         podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti

žáků,

·         podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek

a negativních jevů v chování žáků,

·         podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy,

a návrhy konkrétních opatření

·         pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení

sociální klima školních tříd a potažmo celé školy

·         podílí se na přijímacím řízení,

·         provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování,

·         zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků,

·         provádí edukační terapii,

·         provádí prevenci školní neúspěšnosti,

·         provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků,

·         provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací,

žáků ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvod

do světa práce na SŠ,

·         koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované

služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…),

·         odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko- psychologické

poznatky do vzdělávacího procesu,

·         poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu,

·         zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP,

·         zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru,

·         v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv,

  • dodržuje etický kodex školního psychologa.

Požadavky:

 
 

Splňuje tyto předpoklady:

 

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

Výhody při výběrovém řízení:

·         praxe na pozici psycholog

·         3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·         zázemí silné a stabilní organizace

·         odpovídající platové ohodnocení + odměny

·         závodní stravování

·         příspěvek na sport/ kulturu

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu

Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál nejpozději do 13. června 2017; kontaktní pracovník – Ivana Petruňová, telefon: 553 821 167, 737 835 558.

 

Termín pohovoru: k přijímacímu pohovoru se na písemné vyzvání dostavte

                                dne 22.června 2017 v 10.00 hodin do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2

 

Platové podmínky: 13. platová třída (od 11.900,-Kč do 13.000,-Kč, 0,5, úvazku),dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Termín nástupu:       1. 9. 2017

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

 

 

 

 

K přihlášce připojte:              

·         strukturovaný profesní životopis,

·         originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

·         originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·         souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

24. 5. 2017 13:42

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2

vyhlašuje výběrové řízení na místo

Učitel/ka přípravné třídy základní

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Učitel-ka přípravné třídy základní školy získává dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů odbornou kvalifikaci vzděláním podle § 6 nebo § 7

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

 

b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy.

 

c) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele.

   

Náplň práce:

·         Vzdělávání, výklad, praktické ukázky vykládané látky,

·         hodnocení úrovně znalostí žáků,

·         motivace žáků ke vzdělávání,

·         rozvoj schopností a dovedností dětí,

·         rozšiřování obzoru dětí,

·         komunikace a konzultace s rodiči,

·         spolupráce s výchovným poradcem,

·         dohled nad dětmi a zajišťování bezpečnosti,

·         studium nových poznatků v daném oboru a v pedagogice.

 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva:

·          vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků

·         rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)

·         hudební výchova

·         výtvarná výchova

·         pracovní výchova

·         tělesná výchova

 

Učivo jednotlivých okruhů je často propojeno (např. pracovní výchova a výtvarná výchova). Jazyková výchova, hudební výchova a vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků prolíná celým vyučovacím procesem.

 

Požadavky:

 
 

·         Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

·         učitel základní školy je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává a vychovává žáky, rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a osobnost.

Výhody při výběrovém řízení:

·          praxe na pozici učitel/ka 1. stupně, speciální pedagog

·         3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·         zázemí silné a stabilní organizace

·         odpovídající platové ohodnocení + odměny

·         závodní stravování

·         příspěvek na sport/ kulturu

 

 

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál nejpozději do 12. června 2017; kontaktní pracovník – kancelář školy Ivana Petruňová, telefon: 553 821 167, 775535653.

 

Termín pohovoru:    k přijímacímu pohovoru se na písemné vyzvání dostavte dne

                                   21. 6. 2017 od  09.00 hodin do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3.patro)

 

Platové podmínky:   12. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Termín nástupu:        1. 9. 2017.

 

 

 

 

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:              

·         strukturovaný profesní životopis,

·         originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

·         originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·         souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

13. 4. 2017 11:30

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

1

Přijat/a

16

Přijat/a

31

Přijat/a

2

Přijat/a

17

Přijat/a

32

Přijat/a

3

Přijat/a

18

Přijat/a

33

Přijat/a

4

Přijat/a

19

Přijat/a

34

Přijat/a

5

Přijat/a

20

Přijat/a

35

Přijat/a

6

Přijat/a

21

Přijat/a

36

Přijat/a

7

Přijat/a

22

Přijat/a

37

Přijat/a

8

Přijat/a

23

Přijat/a

38

Přijat/a

9

Přijat/a

24

Přijat/a

39

Přijat/a

10

Přijat/a

25

Přijat/a

40

Přijat/a

11

Přijat/a

26

Přijat/a

41

Přijat/a

12

Přijat/a

27

Přijat/a

42

Přijat/a

13

Přijat/a

28

Přijat/a

43

Přijat/a

14

Přijat/a

29

Přijat/a

44

Přijat/a

15

Přijat/a

30

Přijat/a

 

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1. třídy z důvodu stěhování apod.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 4. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 13. 4. 2017 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

7. 11. 2016 13:30

 

Ředitelka školy PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

vyhlašuje

na pátek 18. 11. 2016

 

ředitelské volno

z důvodu oprav v interiéru budovy.