Úřední deska


13. 3. 2017 14:00

 

Evidenční číslo veřejné zakázky

č. j. ZSSK – 238/2017

Název zakázky

Pokládka nové dlažby v chodbě tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2

Zadávací řízení

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Bruntál, Školní 2, se sídlem Školní 723/2, 792 01 Bruntál, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Datum vyhlášení zakázky

13.3.2017

Název zadavatele

Základní škola Bruntál, Školní 2

Sídlo zadavatele

Školní 723/2, 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy telefon: +420 553 821 167

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ zadavatele

00852783

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Milan Pluskal

telefon: 775 534 383

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Začátek lhůty pro podání nabídek 13.3.2017 od 14:00

Konec lhůty pro podání nabídek 27.3.2017 ve 14:00

Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla zadavatele.

Specifikace předmětu veřejné zakázky, technické parametry a technické požadavky

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

 

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavření smlouvy

o dílo, přičemž dílem se rozumí technicko realizační a

technologická část díla. Úplné a bezvadné provedení všech

stavebních prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností

souvisejících s dodávkou a montážních prací, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

 

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je přesné zaměření a pokládka nové dlažby v prostorách chodby tělocvičny Základní školy Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 792 01 Bruntál. Součástí zakázky je rovněž odvoz a likvidace stavební suti.

 

Technické parametry a technické požadavky na nabídku včetně ilustračního fota jsou součástí technickédokumentace (příloha č 4).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

 43.450,00 Kč bez DPH.

Přepokládaná hodnota zahrnuje veškeré náklady plnění, které uchazeči nacení v Krycím listu nabídky

(příloha č. 1).

Termínové plnění veřejné zakázky

Harmonogram              

      termín zahájení realizace veřejné zakázky:

      21. 8. 2017

      termín dokončení veřejné zakázky: 31. 8. 2017

      délka zadávací lhůty: 30 dní

Závaznost nabídky

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 30 kalendářních dnů.

Místa dodání/převzetí zakázky

Místem předmětu plnění je budova tělocvičny Základní školy Bruntál, Školní 2, která se nachází na adrese Školní 723/2, Bruntál, Moravskoslezský kraj.

 

 

 

 

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky. Pro stanovení ekonomické výhodnosti bude zadavatel posuzovat předložené nabídky dle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH.  

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele a profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jehož vzor je Přílohou

č. 2 této výzvy.

Profesní kvalifikační předpokladyprokáže uchazeč, předložením prostých kopií dokladů:

kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to na předmět podnikání.

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, a to vyplněním údajů o kontaktní osobě do Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

 

Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou zadavatele a dodavatele, názvem projektu, registračním číslem, označením a nápisem „Pokládka nové dlažby v chodbě tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2“, a to ve lhůtě pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele:

 

Základní škola Bruntál, Školní 2

Školní 723/2

792 01 Bruntál

 

 

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny 

Návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu je uchazeč povinen dále předložit v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD dokumentaci ve formátu .doc, docx., .rtf, . xls nebo .xlsx a naskenovanou kompletní finální dokumentaci s podpisy a razítky ve formátu .pdf či jpg/jpeg.

 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, a to v následujícím pořadí:

Vyplněná Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Vyplněná Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - splnění požadavků základní a profesní kvalifikace dodavatele.

Vyplněná Příloha č. 3 - Smlouva o dílo „Pokládka nové dlažby v chodbě tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2“

Vyplněná Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

 

Nabídková cena bez DPH musí být stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. 

 

Nejvýše přípustnou cenou je předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH. Pokud uchazeč nabídne dodávku za cenu vyšší než předpokládanou hodnotu zakázky v Kč bez DPH, bude taková nabídka ze zadávacího řízení vyřazena jako nepřijatelná. 

 

Další podmínky pro plnění zakázky:

Nabídku nesmí podat ani se účastnit na plnění předmětu veřejné zakázky taková osoba, která by s ohledem na své postavení nebo vztah k zadavateli nebo projektu vzbuzovala pochybnost o nestranném a nediskriminačním postupu zadavatele a transparentnosti zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje práva:

-          výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez udání důvodu uchazečům

-          v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky

-          ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích upřesnění informací deklarovaných v jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a jimi realizovaných zakázkách a ověřit si údaje deklarované uchazeči k prokázání jejich kvalifikace

 

-          z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet uchazečům jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci

 

-          odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky

 

-          uchazeč není oprávněn provádět změny ve smlouvě o dílo. Jakékoliv změny mají za následek vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení

 

-          uchazeči mohou zasílat případné písemné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby čtyř dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za zadavatele, Milan Pluskal, tel.:   +420 775 534 383 nebo elektronicky na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

-          zadavatel doporučuje s ohledem na charakter zakázky prohlídku předmětu veřejné zakázky

(místo realizace). Případné vícepráce, které by byly platné v rámci prohlídky místa plnění, nebudou ze strany zadavatele hrazeny, viz Sod bod – Cena díla. Termín si mohou zájemci dohodnout s kontaktní osobou zadavatele, Milan Pluskal,

tel.: +420 775 534 383 nebo elektronicky na

e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Prohlídku místa plnění umožní zadavatel nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro plnění nabídek

 

-          zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve veřejné zakázce

 

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace jako samostatný dokument neexistuje. Tato výzva plní i funkci zadávací dokumentace. Výzva obsahuje tyto přílohy:

       Příloha č. 1 - Krycí list 

       Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - splnění požadavků základní a profesní kvalifikace dodavatele

       Příloha č. 3 - Smlouva o dílo

       Příloha č. 4 - Technická dokumentace

       Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

 

Kompletní dokumentace ke stažení zde >>>

 

 

1. 3. 2017 7:18

 

  

Evidenční číslo veřejné zakázky

č. j. ZSSK – 192/2017

Název zakázky

Rekonstrukce tělocvičny a výměna výdejních oken v kuchyni ZŠ Bruntál, Školní 2

Zadávací řízení

Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Bruntál, Školní 2, se sídlem Školní 723/2, 792 01 Bruntál, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Datum vyhlášení zakázky

1. 3. 2017

Název zadavatele

Základní škola Bruntál, Školní 2

Sídlo zadavatele

Školní 723/2, 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy telefon: +420 553 821 167

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ zadavatele

00852783

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Milan Pluskal

telefon: 775 534 383

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Začátek lhůty pro podání nabídek 1. 3. 2017 od 14:00

Konec lhůty pro podání nabídek 28. 3. 2017 ve 14:00

Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla zadavatele.

Specifikace předmětu veřejné zakázky, technické parametry a technické požadavky

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

 

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavření smlouvy

o dílo, přičemž dílem se rozumí technicko realizační a

technologická část díla. Úplné a bezvadné provedení všech

stavebních prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností

souvisejících s dodávkou a montážních prací, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

 

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je přesné zaměření, dodávka, montáž obložení stěn a dvou ks dveří v tělocvičně. Dále dodávka, montáž 2 ks výdejních oken v kuchyni včetně odkládacích desek a zednického zapravení. Součástí zakázky je rovněž demontáž a likvidace stávajících prvků (obložení stěn, 2 ks dveří a 2 ks výdejních oken) v objektu tělocvičny a kuchyně Základní školy Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 792 01 Bruntál.

 

Technické parametry a technické požadavky na nabídku včetně ilustračního fota jsou součástí technickédokumentace (příloha č 4).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

 318.800,00 Kč bez DPH.

Přepokládaná hodnota zahrnuje veškeré náklady plnění, které uchazeči nacení v Krycím listu nabídky (příloha č. 1).

Termínové plnění veřejné zakázky

Harmonogram              

      termín zahájení realizace veřejné zakázky:

      3. 7. 2017

      termín dokončení veřejné zakázky: 20. 8. 2017

      délka zadávací lhůty: 30 dní

Závaznost nabídky

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 30 kalendářních dnů.

Místa dodání/převzetí zakázky

Místem předmětu plnění je budova tělocvičny a prostory kuchyně Základní školy Bruntál, Školní 2, která se nachází na adrese Školní 723/2, Bruntál, Moravskoslezský kraj.

 

 

 

 

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky. Pro stanovení ekonomické výhodnosti bude zadavatel posuzovat předložené nabídky dle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH.  

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele a profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou

č. 2 této výzvy.

Profesní kvalifikační předpokladyprokáže uchazeč, předložením prostých kopií dokladů:

kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to na předmět podnikání.

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, a to vyplněním údajů o kontaktní osobě do Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

 

Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou zadavatele a dodavatele, názvem projektu, registračním číslem, označením a nápisem „Rekonstrukce tělocvičny a výměna výdejních oken v kuchyni ZŠ Bruntál,

Školní 2“, a to ve lhůtě pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele:

 

Základní škola Bruntál, Školní 2

Školní 723/2

792 01 Bruntál

 

 

Kompletní zadávací dokumentace >>>

 

 

 

 

7. 11. 2016 13:30

 

Ředitelka školy PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

vyhlašuje

na pátek 18. 11. 2016

 

ředitelské volno

z důvodu oprav v interiéru budovy.

 

 

 

 

 

7. 10. 2016 10:27

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2

vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní místo

Asistent pedagoga pro žáka se zdravotním postižením

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

 

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

kvalifikační předpoklady

Odborná způsobilost asistenta pedagoga (v § 20 zákona o pedagogických pracovnících).

 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního

vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,

požadavky

Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten,

 

„kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-

 

-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního

 

právního předpisu“.

Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:

• je plně způsobilý k právním úkonům,

• je bezúhonný,

• má odbornou kvalifikaci,

• je zdravotně způsobilý,

• prokázal znalost českého jazyka.

praxe

  • praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, Školní 723/2, 79201 Bruntál

nejpozději do 14. října 2016 do 09:00hod.

 

Kontaktní pracovník: Ivana Petruňová, telefon: 737 835 558, 553 821 167, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . // Mgr. Olga Tonnerová, telefon: 775 534 676.

 

Termín pohovoru: k přijímacímu pohovoru se na písemné vyzvání (popř. mailem, telefonic.hovorem) dostavte dne 17.10. 2016, čas bude upřesněn v pozvánce do ředitelny školy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3.patro)

 

 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 7.- 8. platová třída (14.000,-Kč až 17.000,-Kč), úvazek 1,00.

 

Termín nástupu: od 1. listopadu 2016

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:            

  • strukturovaný profesní životopis,
  • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.