Rada města na svém jednání dne 27. 5. 2020 přijala následující usensení, kterým ruší bod č. I. usnesení č. 1385/11MR/2020, kterým byl ředitelům PO (škol a školských žařízení) udělen pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14. 3. 2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti a současně ukládá ředitelům škol a školských zařízení zohlednit zvýšené finanční náklady na dezinfekci pronajímaných prostor.


Od schválení daného usnesení je tak zcela v kompetenci jednotlivých ředitelů škol a školských zařízení rozhodnout o případném pronájmu sportovišť, učeben a jiných prostor veřejnosti se zohledněním zvýšených nákladů na nutnou dezinfekci.


Přesná citace nového usnesení:

1591/34R/2020 Zrušení usnesení č. 1385/11MR/2020 – bod 1

Rada města Bruntálu

I. ruší
ke dni 1.6.2020 usnesení č. 1385/11MR/2020 – bod 1, kterým ředitelům všech škol a školských zařízení, jichž je město Bruntál zřizovatelem, udělila pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14.03.2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor, s nimiž má jimi řízená organizace právo hospodařit či jinak nakládat, veřejnosti. Tento pokyn se vztahoval na veškeré formy úplatného i bezúplatného poskytování. Tento pokyn se nevztahoval na venkovní sportoviště.

II. ukládá
ředitelům všech škol a školských zařízení, jichž je město Bruntál zřizovatelem, zohlednit zvýšené finanční náklady na dezinfekci pronajímaných nebytových prostor, s nimiž má zřízená organizace právo hospodařit či nakládat.

Ing. Zdeňka Svobodová
tajemnice MěÚ Bruntál