PK anglického jazyka pro 1. stupeň a 2. stupeň

Vedoucí kabinetu: Mgr. Michaela Mikulková
Vyučující:
I. stupeň: Mgr. Eva Janyšková
Mgr. Sára Černá
Mgr. Iva Opělová
Mgr. Markéta Voksová
II. stupeň: Mgr. Radek Černý
Mgr. Michaela Mikulková

Na naší škole se intenzivně věnujeme výuce anglického jazyka. Na 1. stupni používáme velmi efektivní metodu Helen Doron, pro výuku máme pět certifikovaných lektorů. Jedná se o metodu, díky které si žáci osvojí velké množství slovní zásoby, učí se formou her, písní, poslechů a aktivit zaměřených na aktivní komunikaci. Důležitým prvkem je, že učitelé komunikují pouze v anglickém jazyce. Tento způsob výuky je velmi oblíbený a efektivní.

Od páté třídy vyučujeme pomocí učebních pomůcek nakladatelství Klett, Bloggers 1-3. Jde rovněž o moderní systém výuky, učebnice jsou interaktivní a ve výuce využíváme nové netradiční metody a metody kritického myšlení. I zde se velmi rozšiřuje slovní zásoba, porozumění a aktivní využití jazyka. Využíváme i nadstandartních materiálů pro výuku jako jsou např. video projekty. Žáci se zúčastňují okresních kol Olympiády v Aj. Díky vybavenosti školy využíváme informační technologie, máme speciálně vybavenou učebnu počítačů se sluchátky a mikrofony, učebnu Aj s interaktivní tabulí a připojením na iPady. Díky profesionalitě učitelů patří anglický jazyk mezi nejoblíbenější předměty.

Naše škola je zapojená do projektů Erasmus, učitelé se pravidelně vzdělávají a sdílí své zkušenosti s kolegy z jiných zemí EU např. Španělsko, Itálie. Navázali jsme spolupráci se základní školou v Itálii, kam naši učitelé několikrát vyjeli na pracovní stáž a rovněž jsme uvítali na naší škole vynikajícího pedagoga, tvůrce vzdělávacích materiálů a učebnic pro žáky, který s námi úzce spolupracuje.

Naše škola byla zařazena do prestižní sítě eTwinningových škol, protože se úspěšně podílí na mezinárodních projektech v této platformě. Vyučující byli oceněni Quality Label za projekty Virtual Travel a eSafety! Mind Map it, přičemž první zmíněný projekt získal i ocenění European Quality Label, který uděluje Evropská komise výrazným inovativním projektům. V současné době pracují pedagogové na třech mezinárodních projektech – Digital Democratic Dreamers, eTwinnovateens, Be Ecofriendly eTwinner!

 


PK českého jazyka a literatury pro 2. stupeň

Členové:
Mgr. Radek Černý – vedoucí PK,
Mgr. Alice Pospíšilová,
Mgr. Blanka Hrušková,
Mgr. Kateřina Stáňová

Věděl o literatuře všechno, mimo toho, jak z ní mít radost.“ Joseph Heller, Hlava XXII

V rámci předmětu Český jazyk a literatura vyučujeme:

1) Jazykovou výchovu: Žáci získávají dovednosti potřebné k osvojení si spisovné podoby českého jazyka, poznávají jeho bohatost, slovní zásobu, učí se rozlišovat jeho základní stavební kameny. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem správného vyjadřování.

 2) Literární výchovu: Žáci se seznamují se základními literárními druhy a žánry, učí se vnímat jejich specifické znaky, poznávají v základní podobě historii písemnictví a prohlubují si vztah ke čtenářství. Cíleně se zaměřujeme na rozvoj čtenářské gramotnosti, pro niž využíváme úzké spolupráce s Městskou knihovnou Bruntál, která sídlí ve stejné budově.

3) Komunikační a slohovou výchovu: Žáci se učí vnímat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit, vyjadřovat vlastní názory a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu.

Obsah jednotlivých částí se vzájemně prolíná.

 Naši žáci se pravidelně účastní Olympiády v českém jazyce a soutěže v recitaci.


PK matematiky pro 2. stupeň

Složení předmětové komise:
Předseda PK: Mgr. Kateřina Grygová
Členové PK: Ing. Karel Holba, Mgr. Rudolf Janeček

Předmětová komise matematiky se schází jedenkrát za čtvrtletí. Při schůzkách hodnotí plnění učebních plánů a sleduje práci s nadanými studenty, a to především zapojením do matematických soutěží, i prospěchové problémy studentů s menším zájmem o práci, přičemž společně usilujeme o co nejlepší výsledky.
Při výuce je často používána samostatná práce, kdy nadanější žáci počítají samostatně složitější příklady a učitel se po tu dobu věnuje slabým žákům a procvičuje s nimi jednodušší příklady na tabuli. K procvičení probíraného učiva jsou zadávány domácí úkoly. Ve výuce se nám velmi osvědčily nové učebnice, které byly zakoupeny pro všechny ročníky 2. stupně. Pozitivně hodnotíme i práci s pracovními sešity.
Pro žáky 9. třídy realizujeme zájmový kroužek zaměřený na přípravu žáků na střední školu.


PK chemie  pro 2. stupeň

Složení předmětové komise:
Předseda PK: Mgr. Kateřina Grygová
Člen PK: Mgr. Olga Tonnerová

Výuka chemie probíhá dvakrát týdně v odborné učebně vybavené interaktivní tabulí s připojením na internet. V učebně se také nachází demonstrační stůl, kde vyučující ukazuje žákům pokusy k právě probírané látce nebo si některé pokusy mohou děti vyzkoušet samy. Během roku každá třída provádí tři laboratorní práce, při kterých jsou používány chemické pláště. Děti se tak v praxi učí základy bezpečnosti při práci s chemikáliemi a osvojují si jednoduché chemické techniky. Během výuky je velice často využívána interaktivní tabule. Téměř každou vyučovací hodinu dostávají žáci nakopírované pracovní listy, které jim pomáhají s pochopením a upevněním učiva.


PK fyziky pro 2. stupeň

Složení komise:
- Mgr. Rudolf Janeček, předseda
- Mgr. Kateřina Grygová

Vyučující fyziky v jednotlivých třídách:
6. A Mgr. Kateřina Grygová
6. B Mgr. Rudolf Janeček
7. A Mgr. Rudolf Janeček
7. B Mgr. Rudolf Janeček
8. A Mgr. Rudolf Janeček
9. A Mgr. Rudolf Janeček

Výuka probíhá v odborné učebně fyziky a chemie (popř. v odborné učebně zeměpisu a přírodopisu).

Soutěže, které budeme pořádat pro vybrané žáky:
Archimediáda - určena žákům 7. tříd
Přírodovědný klokan – určen žákům 8. a 9. tříd

Vyučující se účastní Setkávání fyziků v rámci projektu ELIXÍR DO ŠKOL.


PK dějepisu pro 2. stupeň

Složení komise:

Mgr. Alice Pospíšilová, předsedkyně
Mgr. Radek Černý
Mgr. Nikola Machů
Mgr. Michaela Mikulková

Studium dějepisu dětem poskytne ucelený pohled na historii, dovede je k hlubšímu poznání jednotlivých období, k pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa. Učíme je rozvíjet časové i prostorové představy, což jim umožní proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Našim cílem je vést žáky k náboženské, etnické a kulturní toleranci, k pochopení národních specifik pro současný multikulturní svět.


Plán akcí na školní rok 2019/2020:

Soutěže
- typ A: Dějepisná olympiáda
- regionální: Hrátky s historií - červen; vyučující 7., 8. a 9. tříd ZŠ (bude se konat dle zájmu škol)

Projekty
- Putování s historií, propojení s VV – třídy IV. B a VII. A

Exkurze
- Doba II. světové války – regionální dějiny; památník Hrabyně: IX. A, březen - duben
- Olomouc, město památek – IX. A říjen
- Slezské muzeum Opava, Muzeum P. Bezruče: VIII. A, duben- květen

Výstavy
- dle nabídky Vlastivědného muzea Bruntál a výstavní síně Kaple
- zámek Bruntál – prohlídky doplňující výuku

 


PK tělesné výchovy pro 2. stupeň

Složení předmětové komise Tv pro školní rok 2019/ 2020:
Předseda PK: Mgr. Michal Dufek
Členové PK: Mgr. Nikola Machů

Náplň činnosti PK Tv:
-kontrola ročních tematických plánů práce jednotlivých tříd, poučení BOZP
-zajištění a organizace vyučovacích hodin Tv
-zajištění a organizace chodu školní tělocvičny
-školní a okrskové sportovní soutěže
-materiální vybavení školní tělocvičny a auly
-lyžařské výcviky
-prezentace sportovních výsledků a úspěchů naší školy
Předmětová komise se schází čtyřikrát ročně nebo operativně v případě aktuální situace.


PK hudební výchovy pro 2. stupeň

Složení předmětové komise Hv pro školní rok 2019/ 2020:Předseda PK: Mgr. Michal Dufek
Člen PK: Mgr. Eva Janyšková

Náplň činnosti PK Hv:
-kontrola ročních tematických plánů práce jednotlivých tříd
-řád odborné učebny Hv
-školní a okrskové hudební soutěže
-doplnění materiálního vybavení Hv
-činnost sboru Petrin a zájmových útvarů Hudební soubor a Dramatický soubor
-hudební akce během školního roku a plánovaná vystoupení dětí
-prezentace hudebních úspěchů naší školy
Předmětová komise se schází čtyřikrát ročně nebo operativně v případě aktuální situace.