Koordinátor(ka) inkluze

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor(ka) inkluze s místem výkonu práce Školní 723/2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Odbornou kvalifikaci koordinátor inkluze získává vysokoškolským vzděláním v oboru s pedagogickým zaměřením doplněným o min. tři roky pedagogické praxe

   

Náplň práce:

·        vedení školního poradenského pracoviště

·        vedoucí pracovník týmu asistentů pedagoga

·        identifikace žáků s SVP a jejich monitoring;

·        koordinace doučování a dalších podpůrných služeb školy, u žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka koordinace aktivit zaměřených na rozvoj jejich jazykových kompetencí;

·        poradenská podpora pedagogů;

·        podpora komunikace mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáků;

·        podpora kariérového poradenství pro žáky, koordinace spolupráce se SŠ;

·        podpora spolupráce školy se zřizovatelem;

·        koordinace spolupráce školy a školských poradenských zařízení, event. zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo preventivně výchovné péče;

·        koordinace aktivit zaměřených na rozvoj fyzického i duševního zdraví žáků, facilitace spolupráce školy s psychosociálními a zdravotními službami;   

·        koordinace programů zaměřených na bezplatné školní stravování žáků, facilitace spolupráce mezi školou a OSPOD / NNO / zařízeními sociálních služeb; PPP, SPC

·        koordinace s dalšími relevantními místními aktéry (Agentura pro sociální začleňování, Úřad práce, soukromé subjekty).

 

 

Požadavky:

 
 

·        Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

Výhody při výběrovém řízení:

·        praxe na pozici speciální pedagog nebo učitel

·        3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·        zázemí silné a stabilní organizace

·        odpovídající platové ohodnocení + odměny

·        závodní stravování

·        příspěvek na sport/ kulturu

 

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál; kontaktní pracovník – kancelář školy Barbora Holbová, telefon: 553 821 167.

Termín pohovoru:    k přijímacímu pohovoru se dostavte na písemné nebo telefonické vyzvání do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3.patro)

Platové podmínky:  

  • platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
  • Příplatek za vedení
  • Osobní příplatek

Termín nástupu: 1. 1. 2023.

Náležitosti přihlášky:              

  • strukturovaný profesní životopis,
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.