Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2

vyhlašuje výběrové řízení na místo

Učitel/ka 1. stupně ZŠ s aprobací 1. stupeň + anglický jazyk s úvazkem 1,00

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Učitel/ka 1. stupně základní školy získává dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů odbornou kvalifikaci vzděláním podle

 § 7 :

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

 

b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy.

 

c) studium AJ pro učitele, nebo dosažené úrovně C1

 

d) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele.

 

e) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. ZŠ + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

 

f) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. + doplňující studium pro učitele na VŠ

 

g) v akreditovaném magisterském studijním programu pedagogika + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

 

h) v akreditovaném magisterském studijním programu učitel všeob. vzděl. př. SŠ + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

 

i) v akreditovaném magisterském studijním programu spec. ped. + CŽV na VŠ – učitel 1. st.

   

Náplň práce:

Učitel základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků během jejich studia na základní škole ve všeobecných vzdělávacích předmětech. Vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci, studuje nové poznatky z oboru a aplikuje je do vzdělávání.

Vzdělávání přizpůsobuje nadaným žákům a podněcuje jejich osobní rozvoj. Diskutuje o jejich pokroku s rodiči a třídním učitelem. Poskytuje konzultace žákům, připravuje hodnocení žáků a jejich klasifikaci.

Požadavky:

 
 

·         Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

·         učitel základní školy je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává a vychovává žáky, rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a osobnost.

Výhody při výběrovém řízení:

·         praxe na pozici učitel/ka 1. stupně, speciální pedagog

·         3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·         nástup kdykoliv během roku

·         zprostředkování městského bytu

·         odpovídající platové ohodnocení + odměny

·         zázemí silné a stabilní organizace

·         závodní stravování

·         příspěvek na sport/ kulturu

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál; kontaktní pracovník – kancelář školy Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, 775 535 653 (popř. recepce budovy) do 31. 5. 2018.

 

Termín pohovoru:    k přijímacímu pohovoru se na telefonické či písemné vyzvání

                                   (v e-mailové poště) dostavte do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2 - 3. patro.

 

Platové podmínky:   12. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Termín nástupu:        1. 9. 2018

 

 

 

 

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:              

  • strukturovaný profesní životopis,
  • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

1

Přijat/a

24

Přijat/a

42

Přijat/a

4

Přijat/a

25

Přijat/a

45

Přijat/a

5

Přijat/a

26

Přijat/a

46

Přijat/a

8

Přijat/a

27

Přijat/a

47

Přijat/a

9

Přijat/a

29

Přijat/a

48

Přijat/a

10

Přijat/a

30

Přijat/a

49

Přijat/a

11

Přijat/a

31

Přijat/a

53

Přijat/a

12

Přijat/a

32

Přijat/a

55

Přijat/a

14

Přijat/a

33

Přijat/a

57

Přijat/a

15

Přijat/a

34

Přijat/a

 

 

16

Přijat/a

37

Přijat/a

 

 

17

Přijat/a

38

Přijat/a

 

 

19

Přijat/a

39

Přijat/a

 

 

21

Přijat/a

40

Přijat/a

 

 

23

Přijat/a

41

Přijat/a

 

 

 

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1. třídy z důvodu stěhování apod.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 13. 4. 2018 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města >>>

 

 

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,
PŘEJEME VÁM POHODOVÉ PROŽITÍ SVÁTKU VÁNOČNÍCH A V NOVÉM ROCE 2018 VŠE NEJ NEJ NEJ :-)))
KOLEKTIV KUCHYNĚ

Dne 22. 12. 2017 pro Vás v tomto roce vaříme naposled……pak si užijeme pohody a 2. 1. 2018 Vás rádi uvidíme :-)

 

 

V rámci projektu Dža dureder nabízíme na naší škole pomoc s přípravou a doučováním nejen romským žákům.
Projekt Dža dureder, v romštině Pokračuj, navazuje na stejnojmenné předchozí projekty, doučování studentů středních škol a příprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ, které se v praxi velmi osvědčily.