Školní metodik prevence

 

Mgr. Michal Dufek
Telefon: 723488606
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny pro rodiče: středa: 8.00 – 9.00

                                                    pátek: 8.00 – 9.00, jinak dle domluvy

                                           

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a speciálním pedagogem.

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT,Věštník 2005)

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.
 

Dopis rodičům se žádostí o pomoc a spolupráci při řešení problému šikanování

 


Vážení rodiče,

 


naše škola je v tomto období snad už příznivě hodnocena Vámi i veřejností. Velmi si toho vážíme. Nicméně žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chování s náznaky šikany je v současné době velkým celospolečenským problémem. Týká se to sice malého počtu žáků, ale my nechceme před tímto problémem zavírat oči.

U většiny žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Velice se snažíme o to, aby se případné nevhodné počínání několika jednotlivců neodrazilo na chování všech ostatních nebo aby nebylo několika nezodpovědným jedincům umožněno jakkoliv zastrašovat ostatní. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

Řešení problémů dětí věnujeme ve škole ohromné množství času. Abychom předcházeli incidentům, velký důraz klademe na prevenci, organizujeme různé akce pro děti, projektové dny, rozšiřujeme nabídku kroužků, které děti mohou navštěvovat. Samotným dětem doporučujeme, aby o problémech otevřeně hovořily a podělily se o své starosti. Ne vždy děti najdou v sobě dost odvahy, aby se s problémem svěřily ve škole. Prosíme Vás proto o pomoc.

Pro nás je velice důležitá spolupráce pedagogů s rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že  je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně  se obrat´te na třídního učitele nebo školního metodika prevence. Vaše informace se budou brát  velmi vážně a situaci urychleně vyřešíme.

Doufáme, že pomůžete následujícími způsoby:
Informujte nás prosím, pokud bude Vaše dítě šikanováno nebo zastrašováno nebo mu bude nějaké jiné dítě ubližovat ( kontakt na třídního učitele nebo školního metodika prevence najdete na našich stránkách ). Pokud Vaše dítě patří mezi ty, kteří nejdřív uhodí a až potom přemýšlejí, vážně si s ním, prosím, promluvte. Podle našeho názoru jde o tak vážný problém, že jsme rozhodnuti příště děti, které budou vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k šikanování jednoho dítěte nebo si budou libovat v násilném, vyprovokovaném chování, hodnotit velice přísně v souladu s ustanovením Školního řádu.

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Michal Dufek
školní metodik prevence


Prezentace o kyberprostoru >>> (formát PDF)