Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo UČITEL/KA 2. STUPNĚ ZŠ S ÚVAZKEM 0,82 S APROBACÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA/NĚMECKÝ JAZYK s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Učitel-ka 2. stupně základní školy získává dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů odbornou kvalifikaci vzděláním podle

 § 7:

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy,

 

b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy.

 

c) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku pro učitele.

 

d) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. ZŠ + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

 

e) v akreditovaném magisterském studijním programu učitelství 2. st. + doplňující studium pro učitele na VŠ

 

f) v akreditovaném magisterském studijním programu pedagogika + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

 

g) v akreditovaném magisterském studijním programu učitel všeob. vzděl. př. SŠ + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

 

h) v akreditovaném magisterském studijním programu spec. ped. + CŽV na VŠ – učitel 2. st.

   

Náplň práce:

Učitel základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků během jejich studia na základní škole ve všeobecných vzdělávacích předmětech. Vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci, studuje nové poznatky z oboru a aplikuje je do vzdělávání.

Vzdělávání přizpůsobuje všem žákům a podněcuje jejich osobní rozvoj. Diskutuje o jejich pokroku s rodiči a třídním učitelem. Poskytuje konzultace žákům, připravuje hodnocení žáků a jejich klasifikaci.

Požadavky:

 
 

·        Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

·        učitel základní školy je vysoce kvalifikovaný pracovník, který vzdělává a vychovává žáky, rozvíjí jejich znalosti, dovednosti a osobnost.

Výhody při výběrovém řízení:

·        praxe na pozici učitel/ka 2. stupně, spec. pedagog

·        3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·        odpovídající platové ohodnocení + odměny

·        zázemí silné a stabilní organizace

·        závodní stravování

·        příspěvek na sport/ kulturu

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál; kontaktní pracovník – kancelář školy Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, (popř. recepce budovy)

Termín pohovoru:    k přijímacímu pohovoru se na telefonické či písemné vyzvání dostavte do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2 - 3. patro (kancelář ZŠ)

Platové podmínky:   12. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu:       1. 9. 2022

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

K přihlášce připojte:               

  • strukturovaný profesní životopis,

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.