4. 6. 2017 18:19

V pátek 26.5. 2017 se v městském parku v Bruntále konal 5. ročník branného závodu Aliante Petrin.

Tradiční tříkilometrová terénní trať doplněná 9 stanovišti – zdravověda, střelba ze vzduchovky, šplh po laně, transport raněného, dopravní značky, hod granátem, topografie, jízda na kole a vyhledávání spojů na netu – prověřila fyzické i psychické síly závodníků.

Zúčastnilo se celkem 19 týmů ze všech bruntálských škol - ZŠ Školní 2, ZŠ Jesenická, ZŠ Okružní, ZŠ Cihelní, ZŠ Rýmařovská, Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál. Výborné počasí a skvěle připravené prostředí, zázemí a jednotlivé disciplíny udělaly z letošního ročníku výbornou akci pro všechny zúčastněné. Naše škola letos dominovala v obou kategoriích!!

V kategorii mladších žáků (6. a 7. třída) zvítězili závodníci bruntálského gymnázia před družstvem ZŠ Školní A a ZŠ Školní B

V kategorii starších žáků (8. a 9. třída) zvítězili závodníci ZŠ Školní Bruntál C před ZŠ Školní B a družstvem gymnázia.

Výbornou reprezentaci školy zajistili: Anna Jedličková, Eliška Kavanová, Marek Zdráhal, Filip Mareš, Veronika Králová, Klára Žeravíková, Michal Novák, Michal Kováč v kategorii mladších a Tereza Vymazalová, Sára Macková, Nikola Mikulka, Ivo Gajdošík, Vendula Dočkálková, Karolína Kodrlová, Jiří Tesař, Ondřej Chylík, Nikola Teplíková, Veronika Chlubná, Dominik Tichý a Dominik Rais v kategorii starších. Děkujeme a blahopřejeme

Akce proběhla také díky výrazné pomoci města Bruntál, které díky své grantové dotaci umožňuje pravidelné konání těchto akcí!!!

Mgr. Michal Dufek

 

Fotogalerie >>>

 

 

4. 6. 2017 17:44

Jako každý rok se členové školního žákovského parlamentu naší školy Petrin zapojili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Povědomí o důležitosti pomáhat druhým je jedním z náplně školního parlamentu. Pravidelně se zapojujeme do akcí na pomoc nemocným dětem, lidem postiženým nemocí AIDS, nevidomým, dětem s nemocí kůže a jiným. Ať už žáci přispívají třeba darem krému, prodáváním předmětů či jen namalováním obrázku, cílem není jen výsledný finanční obnos, ale to, že si naše mladá generace uvědomuje, jak je důležité držet spolu, pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují a vědomí, že i oni, ačkoli jsou ještě děti, mohou pro ostatní něco udělat.

V letošní sbírce se nám podařilo vybrat částku 9 045,- .

Všem, kteří se do sbírky aktivně zapojili i těm, kteří sbírku podpořili zakoupením kytičky, moc děkujeme

Mgr. Mikulková Michaela

 

 Fotogalerie >>>

25. 5. 2017 15:29

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2

vyhlašuje výběrové řízení na místo

psycholog na 0,5 úvazku

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

Psycholog získává dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.

   

Náplň práce:

·         koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole,

·         pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků),

·         podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti

žáků,

·         podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek

a negativních jevů v chování žáků,

·         podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy,

a návrhy konkrétních opatření

·         pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení

sociální klima školních tříd a potažmo celé školy

·         podílí se na přijímacím řízení,

·         provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování,

·         zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků,

·         provádí edukační terapii,

·         provádí prevenci školní neúspěšnosti,

·         provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků,

·         provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací,

žáků ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvod

do světa práce na SŠ,

·         koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované

služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…),

·         odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko- psychologické

poznatky do vzdělávacího procesu,

·         poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu,

·         zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP,

·         zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru,

·         v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv,

  • dodržuje etický kodex školního psychologa.

Požadavky:

 
 

Splňuje tyto předpoklady:

 

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou  

    pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka,

Výhody při výběrovém řízení:

·         praxe na pozici psycholog

·         3 roky v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce

 

Nabízíme:

·         zázemí silné a stabilní organizace

·         odpovídající platové ohodnocení + odměny

·         závodní stravování

·         příspěvek na sport/ kulturu

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu

Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál nejpozději do 13. června 2017; kontaktní pracovník – Ivana Petruňová, telefon: 553 821 167, 737 835 558.

 

Termín pohovoru: k přijímacímu pohovoru se na písemné vyzvání dostavte

                                dne 22.června 2017 v 10.00 hodin do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2

 

Platové podmínky: 13. platová třída (od 11.900,-Kč do 13.000,-Kč, 0,5, úvazku),dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Termín nástupu:       1. 9. 2017

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

 

 

 

 

K přihlášce připojte:              

·         strukturovaný profesní životopis,

·         originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

·         originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·         souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

13. 4. 2017 11:30

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

1

Přijat/a

16

Přijat/a

31

Přijat/a

2

Přijat/a

17

Přijat/a

32

Přijat/a

3

Přijat/a

18

Přijat/a

33

Přijat/a

4

Přijat/a

19

Přijat/a

34

Přijat/a

5

Přijat/a

20

Přijat/a

35

Přijat/a

6

Přijat/a

21

Přijat/a

36

Přijat/a

7

Přijat/a

22

Přijat/a

37

Přijat/a

8

Přijat/a

23

Přijat/a

38

Přijat/a

9

Přijat/a

24

Přijat/a

39

Přijat/a

10

Přijat/a

25

Přijat/a

40

Přijat/a

11

Přijat/a

26

Přijat/a

41

Přijat/a

12

Přijat/a

27

Přijat/a

42

Přijat/a

13

Přijat/a

28

Přijat/a

43

Přijat/a

14

Přijat/a

29

Přijat/a

44

Přijat/a

15

Přijat/a

30

Přijat/a

 

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1. třídy z důvodu stěhování apod.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 4. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 13. 4. 2017 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy