Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo

Provozní školní jídelny s úvazkem 1,00

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady

a požadavky:

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační předpoklady:

-       střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe v oboru gastronomie,

-       znalost práce na počítači (Word, Excel, ovládání vyhledávání na internetu, práce s mailem, schopnost adaptace na specializované programy)

-       znalost evidence HACCP, předpisů a norem pro školní stravování, předpisů BOZP

-       schopnost a nutnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů a řešení konfliktů)

-       morální a trestní bezúhonnost

   

Náplň práce:

Provozní práce:

·         organizuje a řídí provoz stravovacího zařízení

·         zajišťuje drobné technické vybavení na základě schváleného rozpočtu

·         zajišťuje opravy strojů a zařízení

·         vede ekonomickou agendu (sklad potravin - zásoby, běžné objednávky)

·         provádí závěrky měsíční a roční u skladových zásob, provádí inventarizaci zásob

·         určuje technologické postupy a zajišťuje jejich dodržování (včetně hygienických předpisů)

·         spolupracuje s ředitelem školy při projednávání smluv s dodavatelskými organizacemi

·         zajišťuje objednávkami dodávky zboží, při dodávce kontroluje kvalitu a kvantitu (podle objednávky), zboží řádně uskladňuje

·         odpovídá za dodržování finančních limitů a spotřebních norem

·         provádí školení podřízených zaměstnanců na úseku BOZP a požární ochrany

·         odpovídá za správné uložení a používání majetku školy a materiálu ve stravovacím zařízení, provádí jejich inventarizaci

·         odpovídá za drobné nákupy v hotovosti (účelnost)

·         dodržuje Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice k evidenci majetku školy a Nařízení ředitele školy k vedení hospodářské a administrativní agendy školy

·         odpovídá za pořizování osobních ochranných pracovních prostředků podle zpracovaného seznamu školou

 

 

 

Práce na stravovacím úseku:

·         stanovuje technologické postupy a jejich kalkulaci při zhotovování jídel

·         sestavuje vlastní receptury a jejich kalkulaci

·         provádí kontrolu technologických postupů při přípravě jídel

·         sestavuje jídelní lístky (týdenní)

·         odpovídá za dodržování správné gastronomické skladby připravovaných jídel a jídelních lístků

·         vypočítává poplatky za stravné

·         kontroluje výpisy z běžného účtu školy

·         odpovídá za vybrané poplatky stravného v hotovosti a odvod do banky

·         eviduje počty zapsaných strávníků

·         provádí měsíční závěrku

 

Pokladní služby:

·         zajišťuje pokladní služby pro potřeby školy

·         přijímá a vydává peníze strávníkům

·         dodržuje Směrnici o oběhu účetních dokladů a Nařízení ředitele školy k evidenci příjmových pokladních dokladů

 

Požadavky:

 
 

·         ochota učit se, kreativita a komunikativnost

·         příjemné vystupování, spolehlivost

·         organizační schopnosti

·         schopnost myšlení v logických souvislostech

·         kladný vztah k dětem

Výhody při výběrovém řízení:

·         praxe v oblasti školního stravování výhodou

 

Nabízíme:

·         zázemí silné a stabilní organizace

·         odpovídající platové ohodnocení + odměny

·         závodní stravování

·         příspěvek na sport/ kulturu

 

 

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál nejpozději do 17. července 2019; kontaktní pracovník – kancelář školy paní Barbora Holbová, telefon: 553 821 167, 775535653.

 

 

 

 

 

 

 

Termín pohovoru:    k přijímacímu pohovoru se na písemné vyzvání dostavte dne

  1. 7. 2019 od 10 .00 hodin do budovy ZŠ Bruntál, Školní 2 (3.patro)

 

Platové podmínky:   8. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 

Termín nástupu: 1. 8. 2019.

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, adresu pro doručování, elektronickou adresu, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:              

  • strukturovaný profesní životopis,
  • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

ČERVENEC - NEVAŘÍME
SRPEN - VAŘÍME OD 26. 8. 2019

Prosím všechny strávníky, aby si pozastavili platby na stravu.
Vyúčtování stravného za školní rok 2018/2019 proběhne v měsíci červenci.

Kolektiv kuchyně přeje všem strávníkům pohodové letní dny… smilesmilesmile